Een leerling vraagt geen aandacht, maar zoekt verbinding

 TALENT EN ONDERWIJS

‘Talent en Onderwijs’ gaat voor mij over laten zien wie je bent en wat je kunt

Onderwijs is een belangrijke pijler voor de ontwikkeling van talent en vaardigheden. Toch wordt er regelmatig veel talent niet gezien of ondergewaardeerd. En juist in deze omgeving is het zo belangrijk dat talent wordt erkend, zodat elk kind de kans krijgt om zich optimaal te ontwikkelen. Met het erkennen van talent bedoel ik dat kinderen zicht krijgen op hun kwaliteiten en deze zo leren inzetten dat ze bijdragen aan de ontwikkeling van een realistisch en positief zelfbeeld.

In de afgelopen 12 jaar ben ik honderden (hoog) begaafde kinderen tegengekomen die struikelen in het onderwijs omdat ze niet laten zien wie ze zijn en daardoor hun talenten onvoldoende ontwikkelen. Daarom adviseer en begeleid ik scholen op het gebied van talentontwikkeling bij (hoog)begaafde kinderen. Het herkennen van de talenten en creëren van een stimulerende omgeving, staat centraal.
Samen zorgen we ervoor dat een kind zich gezien en erkend voelt.

Voor scholen 

Die wel iets willen doen aan het onderpresteren van (hoog)begaafde leerlingen, maar er niet genoeg van weten om dit goed op te pakken.

Die een hier een visie over hebben, maar ondersteuning willen om deze te vertalen naar een passend aanbod voor grote groepen leerlingen.

Voor leerkrachten

Die denken dat een leerling meer kan en naar mogelijkheden zoeken om het te ondersteunen en motiveren.

Die op zoek zijn naar ondersteuning bij het bieden van passend onderwijsaanbod voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte.

Voor ouders

Die het gevoel hebben dat hun kind op school onder presteert en zien dat hun kind zich op school anders gedraagt dan thuis.

Die hun kind willen begeleiden op het moment dat er vaardigheden om te leren gevraagd worden die het kind (nog) niet bezit.

“To make a difference in someone’s life, you don’t have to be brilliant, rich, beautiful or perfect. You just have to care”

De wereld van een kind met kenmerken van begaafdheid

Wat doe je als een leerling niet laat zien wat je verwacht?

Ik krijg regelmatig de vraag: een kind heeft potentieel maar laat niet zien wat het kan, hoe kan dat? Een kind met kenmerken van begaafdheid ervaart de wereld om zich heen vaak intenser en bewuster dan de meeste andere kinderen. Dit zie je o.a. terug in de mate waarin ze hun omgeving observeren en intens ervaren. Ze leggen verbanden tussen verschillende situaties en zijn zich zeer bewust van de relatie tussen oorzaak en gevolg.

Ze hebben al vroeg door wat de normen in een groep zijn en kiezen er soms (onbewust) voor om hun handelen af te stemmen op de gemiddelde norm. Dit komt vaak voort uit het verlangen om bij de groep te horen. Dit kan impact hebben op hun zelfbeeldontwikkeling omdat ze niet echt laten zien wie ze zijn, maar een aangepaste (vervormde) versie van zichzelf. Sommige kinderen laten om dezelfde redenen ook niet zien wat ze kunnen en raken vervreemd van hun eigen kunnen. Een andere reden waarom kinderen niet laten zien wat ze kunnen is omdat er mogelijk sprake is van een leer- en of gedragsstoornis.

Resultaat: vervreemding van de eigen identiteit, het ontwikkelen van faalangst en/of perfectionisme, angststoornissen, depressie, burnout en eenzaamheid.  Maar met name niet hun volledige potentieel tot bloei laten komen, zeker op school

Anderen over Karin

De sleutel

Kijk naar wat er echt aan de hand is, vanuit het perspectief van het kind

Gedrag is soms heel moeilijk te duiden. Je moet er echt onder kijken. Wat zit er achter hun gedrag en je niet laten leiden door wat je ziet. of wat je juist niet ziet. Om te zien wat er onder het gedrag plaats vindt is het belangrijk om naast het perspectief van de school (*en jezelf) ook het perspectief van de ouder en het kind te nemen.

In het onderwijs zijn we soms geneigd om heel snel naar een oplossing te gaan waardoor we te snel de fase van waarneming doorlopen. In deze fase is het belangrijk om vanuit alle perspectieven; kind, ouders en school per ontwikkelingsgebied wat er wordt waargenomen en ervaren. Vanuit deze gezamenlijke waarneming maak je een plan.

Mijn werkwijze en aanpak

Vergroot wat mooi is, geef aandacht aan talent

Mijn uitgangspunt is altijd het kind. Door observatie, interview en een diagnostisch gesprek breng ik in kaart wat het kind nodig heeft van de ouders en van school en vertaal dit naar een plan van aanpak.

Een groot voordeel is dat ik zelf jaren voor de klas heb gestaan. Ik ken het onderwijssysteem, de druk en de dagelijkse gang van zaken. Dit maakt dat mijn plan van aanpak ook daadwerkelijk snel naar de praktijk kan worden vertaald op een manier dat je er ook direct mee aan de slag kunt.